LKH Klagenfurt
LNK Wagner Jauregg
LKH Univ.-Klinikum Graz
LKH Knittelfeld/Judenbg.
LKH Fürstenfeld
LKH Bruck/Mur
 
Weitere Referenzprojekte
 
Referenzliste
LKH Univ.-Kliniken Graz


 · Univ.-Klinik für Blutgruppenserologie und
   Transfusionsmedizin
 · Univ.-Klinik für Dermatologie und
   Venerologie
 · Univ.-Klinik für Neurologie
 · Univ.-Klinik für Psychiatrie
 · Univ.-Klinik für Chirurgie
 · Univ.-Klinik für Anästhesiologie